Główne kierunki badawcze
rozwijane rozwijane w Instytucie

Opracowywanie systemów wspomagania badań naukowych i zarządzania badaniami w oparciu o nowe metody i narzędzia informatyczne.
Rozwijanie nowoczesnych systemów wspomagających nauczanie.
Tworzenie systemów zarządzania informacją w oparciu o technologie semantyczne.
Badania w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i wdrażania systemów otwartych.

INSTYTUT TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH (ITI)

jest jednostką organizacyjną Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Powołany został decyzją Senatu SAN (SWSPiZ) we wrześniu 2008 roku.

Zgodnie z zasadami oceny jednostek naukowych określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytutowi przyznana została kategoria naukowa B.

Profil naukowy Instytutu ściśle nawiązuje do najnowszych trendów badawczych w obszarze rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych. Dotyczy to w szczególności zagadnień inżynierii wiedzy rozumianej w kategoriach technologicznego szkieletu procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w społeczeństwie informacyjnym. Chodzi głównie o technologie pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji wiedzy w organizacjach kształtujących rozwój intelektualny i zawodowy poszczególnych osób (oświata i szkolnictwo wyższe), jak również w instytucjach gospodarczych oraz kształtujących życie publiczne. Ważnym obszarem funkcjonowania tych technologii jest wspomaganie obiegu informacji w całym współczesnym społeczeństwie oraz w jego lokalnych i korporacyjnych reprezentacjach.

zamknij

1. Opracowywanie systemów wspomagania badań naukowych i zarządzania badaniami w oparciu o nowe metody i narzędzia informatyczne.

Uwzględnienie aktualnych tendencji w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych, takich jak działalność zespołowa (duże zespoły badawcze); rozproszenie zespołów badawczych, zasobów materialnych i unikalność aparatury badawczej prowadzi do konieczności opracowania, w oparciu o technologie informatyczne, nowych modeli i narzędzi dla pracy badawczej. Instytut podejmie działania zmierzające do opracowania i wdrożenia systemowej platformy elektronicznej, która wykorzystując technologie sieciowe, wspierać będzie działalność badawczą rozproszonych zespołów naukowych. Jej celem będzie również inicjowanie i stymulowanie badań naukowych, jak również wspomaganie wdrażania wyników badań w gospodarce poprzez transfer nowo opracowanych rozwiązań do firm i przedsiębiorstw.

2. Rozwijanie nowoczesnych systemów wspomagających nauczanie.

Potrzeba kształcenia coraz większej części społeczeństwa, podnoszenia jakości i efektywności nauczania, dostosowania profilu kształcenia do potrzeb gospodarki i zapotrzebowania społecznego wymaga tworzenia coraz doskonalszych, bardziej wydajnych metod i systemów przekazywania wiedzy i umiejętności. W tym zakresie technologie informatyczne tworzą nową jakość. Instytut podejmie badania, których celem jest opracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie. W szczególności prace koncentrują się będą nad tworzeniem rozproszonych środowisk e-learningowych z uwzględnieniem technologii mobilnych. Oddzielnym kierunkiem badań w tym obszarze są badania zmierzające do wykorzystania metod inteligentnych –wnioskujące systemy rozmyte, metody wnioskowania w warunkach wysokiej niepewności– do ewaluacji przyswajanej wiedzy i umiejętności.

Efektywne przetwarzanie i dystrybucja wiedzy wymaga wdrożenia metod zapewniających pozyskiwanie wiarygodnych informacji, ich odpowiedniego agregowania, strukturyzacji i hierarchizowania. W tym zakresie najbardziej perspektywiczne wydają się metody wykorzystujące ideę sieci semantycznych oraz technologię języka RDF uzupełnione metodami sztucznej inteligencji. Tego typu systemy zaawansowanego zarządzania informacją mogą być wykorzystywane w wielu obszarach ludzkiej działalności w tym w zarządzaniu nauką i zasobami wiedzy dla potrzeb e-learningu. Celem badań jest opracowanie inteligentnego systemu zarządzania informacją na potrzeby zadań przedstawionych w pkt. 1 i 2. W szczególności system ten będzie wykorzystany przy tworzeniu własnych wiarygodnych zasobów wiedzy dla e-learningu.

4. Badania w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i wdrażania systemów otwartych.

Technologie sieciowe obejmują ogromny obszar wdrożeń i zastosowań. W Instytucie prowadzone są badania w zakresie rozwijania nowych rozwiązań sieciowych dla potrzeb różnych gałęzi gospodarki i instytucji zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii inteligentnych. Rozwijane są również narzędzia i metody wykorzystujące systemy otwarte.

Badania naukowe

Prace naukowo­badawcze prowadzone w ITI SAN zogniskowane są w następujących obszarach:

I. Inżynieria oprogramowania
1.Projektowanie, badanie i wdrażanie aplikacji biznesowych (desktopowych i sieciowych) z wykorzystaniem współczesnych środowisk (framework’ów) dla języków: C++, C#, Java, Clojure, Python, PHP, Pearl.
2. Badanie, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (zintegrowanych i rozproszonych)
3. Opracowywanie systemów wspomagania badań naukowych i zarządzania badaniami w oparciu o nowe metody i narzędzia informatyczne
4. Rozwijanie nowoczesnych systemów wspomagających nauczanie
5. Projektowanie, badanie i wdrażanie systemów zarządzania informacją w oparciu o technologie semantyczne
6. Projektowanie i wdrażanie nowych systemów przetwarzania, analizy i kodowania danych obrazowych i dźwiękowych
7. Zastosowanie metod reprezentowania wiedzy do analiz oprogramowania

II. Eksploracja zbiorów danych o dużej liczebności
1. Zastosowanie nowoczesnych metod analizy danych i wnioskowania wykorzystujących wybrane metody sztucznej inteligencji i niekonwencjonalnych metod.
2. Projektowanie systemów ekspertowych ze szczególnym uwzględnieniem struktury i właściwości dedykowanych do nich baz reguł (baz wiedzy)
3. Projektowanie i aplikacja systemów bazodanowych (desktopowych i rozproszonych)
4. Projektowanie i aplikacja spójnych systemów analizy danych (regularnych, nieregularnych i niepewnych)

III. Projektowanie, badania i wdrażanie interfejsów użytkownika systemów informatycznych (zintegrowanych i rozproszonych)
1.Projektowanie, badanie i aplikacja nowoczesnych technologii grafiki komputerowej jako narzędzia do budowy interfejsów użytkownika systemów informatycznych
2. Projektowanie, badanie i aplikacja nowoczesnych i responsywnych interfejsów zdalnych (witryn internetowych)
3. Projektowanie, badanie i aplikacja dedykowanych interfejsów użytkownika systemów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
4. Projektowanie, badanie i wdrażanie interfejsów użytkownika i aplikacji wspierających e-nauczanie (e-learning)

IV. Projektowanie i administracja systemami komputerowymi i sieciowymi
1. Badania w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i wdrażania systemów otwartych
2. Projektowanie sieci komputerowych w oparciu o nowoczesne technologie sieciowe

V. Badania z zakresu technologii społeczeństwa informacyjnego
1. Zagadnienia wykluczenia cyfrowego
2. Wdrażanie technologii informatycznych wspierających zarządzanie jakością
3. Wdrażanie technologii informatycznych w administracji publicznej
4. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w geodezji i kartografii

W wymienionych obszarach zostały wykonane (potwierdzenia w postaci publikacji, prac doktorskich i wdrożeń) lub przewidziane do wykonania następujące tematy badań:

1. Nowa metoda kodowania obrazów cyfrowych

Cel badań:
Zaproponowano nowy format kodowania obrazów, w założeniach różniącego się od stosowanych metod. Sposób zapisu obrazu pozwala zmniejszyć rozmiar pliku wynikowego, co ma istotne znaczenie przy archiwizacji obrazów cyfrowych oraz transmisji danych multimedialnych.

Wyniki naukowe i praktyczne:
Opracowywana metoda pozwala zapisać obraz cyfrowy w pliku, którego wielkość jest o kilkadziesiąt % mniejsza niż przy kompresji najbardziej wydajnymi metodami (jpg) przy zachowaniu podobnej jakości odtwarzanego obrazu. Ma to duże znaczenie przy archiwizacji obrazów cyfrowych i transmisji danych obrazowych (statycznych i video).
Efektami praktycznymi były: doktorat, wystąpienie na konferencji, publikacja w czasopiśmie recenzowanym.

2. Automatyzacja wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia w oparciu o dedykowany system ekspertowy.

Cel badań:
Opracowano dla potrzeb e-learningu wstępną koncepcję regułowego systemu ekspertowego pozwalającego na podstawie osiąganych przez studenta wyników kształcenia, tempa przyswajania wiedzy oraz predyspozycji osobowych kształtować indywidualną ścieżkę nauczania.

Wyniki naukowe i praktyczne:
Przy masowym, w chwili obecnej, wykorzystywaniu metod e­learningu, koniecznym staje się indywidualizacja procesu kształcenia. Opracowany system pozwoli w sposób wszechstronny z uwzględnieniem najważniejszych czynników kształtujących przyswajanie wiedzy i umiejętności przez studenta optymalizować ten proces. Student będzie mógł w odpowiednim dla niego tempie i na właściwym poziomie realizować cele programowe z zachowaniem odpowiedniej satysfakcji podczas studiowania.
Efektami praktycznymi były: wystąpienie na konferencji, dwie publikacje.

3. Reguły baz wiedzy i ich implementacja w systemach wspomagających zarządzanie jakością kształcenia.

Cel badań:
Celem prowadzonych prac było opracowanie dedykowanych reguł dla baz wiedzy w systemach wspomagających zarządzanie jakością kształcenia. Z informatycznego punktu widzenia, problem implementacji takich reguł (najczęściej dobrze zdefiniowanych z punktu widzenia pedagogiki, psychologii i socjologii) polega na odpowiednim wyborze reprezentacji parametrów w nich występujących. Proponujemy reprezentację parametrów opartą na zbiorach rozmytych i reguły wykorzystujące logikę rozmytą.

Wyniki naukowe i praktyczne:
Opracowane reguły zostały zaimplementowane w systemach wspomagających zarządzanie jakością kształcenia dla wybranych jednostek edukacyjnych.
Efektami praktycznymi były: dwa wystąpienia na konferencji, dwie publikacje.

4. Projekt kokpitu edukacyjnego wspomagającego zarządzanie wiedzą i trenowanie umiejętności.

Cel badań:
Projekt multimedialnego systemu informatycznego wspomagającego różne formy prowadzenia zajęć szkoleniowych na wzór kokpitów menadżerskich oraz technologii jego wykorzystania. Jednoczesna praca na komputerze z trzema rzutnikami multimedialnymi. W przeciwieństwie do popularnych systemów informatycznych LMS (Learning Management System) ukierunkowanych na kursy, zaprojektowany system informatyczny pozwoli zarządzać wiedzą kierunkową i trenować umiejętności w postaci różnych form zajęć.

Wyniki naukowe i praktyczne:
Opracowywanie projektu systemu informatycznego wzorującego się na kokpicie menadżerskim wspomagającego różne formy prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz technologii jego wykorzystania.
Efektami praktycznymi są: projekt systemu informatycznego oraz technologii jego wykorzystania, wystąpienie na konferencji oraz dwie publikacje w czasopismach recenzowanych. 1. Zastosowanie metod fraktalnych w kodowaniu i kompresji obrazów cyfrowych

Cel realizacji zadania:
Celem zadania jest analiza możliwości wykorzystania w różnych dyscyplinach nauki nowo opracowanej w Instytucie Technologii Informatycznych SAN metody kodowania obrazów cyfrowych.

Planowane efekty naukowe i praktyczne:
Opracowana w Instytucie Technologii Informatycznych nowa metoda kodowania obrazów cyfrowych w oparciu o fraktalne spliny bazowe pozwala w wielu przypadkach uzyskiwać o wiele mniejszy plik wynikowy aniżeli inne najbardziej nawet zaawansowane metody kompresji, przy czym im rozdzielczość obrazu wyższa tym bardziej rośnie efektywność pojemnościowa kodowania. Ma to ogromne znaczenie w przypadku obrazów gigapikselowych, np. w medycynie, geodezji i kartografii, obserwacjach satelitarnych itp. Możliwe jest nawet wykorzystanie metody w strumieniowaniu danych video.

Efektem praktycznym będzie: Opracowanie algorytmu produkcyjnego nowej metody kodowania obrazów dla potrzeb wybranych obszarów zastosowania i publikacja naukowa ukazującą możliwości metody.

2. Spójny system analizy danych nieregularnych

Cel realizacji zadania:
Opracowanie dla potrzeb analizy zbiorów danych wielokryterialnego, komplementarnego systemu metod pozwalającego efektywnie budować modele danych nieregularnych dla potrzeb ich analizy i predykcji

Planowane efekty naukowe i praktyczne:
Rozwój nowych metod analizy danych pozwala obecnie konstruować o wiele bardziej zaawansowane i efektywne modele niż kilkanaście lat temu szczególnie, jeśli chodzi o dane silnie nieregularne. Metody wywodzące się z analizy multifraktalnej pozwalają opisywać złożone zachowania skomplikowanych systemów, opisywać ich właściwości i prognozować zachowanie w średnim horyzoncie czasowym, co dotąd w wielu przypadkach było niemożliwe. Z wielu jednak przyczyn metody te nie są powszechnie wykorzystywane - brak wiedzy w tym zakresie, dobrych narzędzi informatycznych oraz fragmentaryczność stosowanych metod. Celem badań jest opracowanie systemu pozwalającego efektywnie stosować tego typu metody z możliwością wyboru sposobu podejścia w zależności od specyfiki rozwiązywanego problemu.

Efektem praktycznym będzie: Opracowanie i implementacja oprogramowania komputerowego do analizy danych nieregularnych oraz dwie publikacje naukowe prezentujące możliwości tego oprogramowania.

3. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób 45+ w oparciu o narzędzia i metody informatyczne

Cel realizacji zadania:
Celem jest ocena sytuacji badanej grupy na rynku pracy i zebranie informacji pozwalających opracować optymalne metody i narzędzia komputerowe umożliwiające dopasowanie kompetencji osób 45+ do zmieniającego się rynku pracy opartych w dużej mierze na technologiach i systemach informatycznych zapewniających automatyzację całego procesu.

Planowane efekty naukowe i praktyczne:
Propozycja metody i projektu systemu umożliwiających podniesienie kompetencji cyfrowych przystosowanych dla osób 45+.

Efektem praktycznym będzie: Wystąpienie na konferencji oraz publikacja w czasopiśmie recenzowanym.

4. Struktura bazy wiedzy systemów wspomagających zarządzanie jakością kształcenia

Cel realizacji zadania:
Celem prowadzonych prac jest opracowanie projektu struktury bazy wiedzy zawierającej opracowane w poprzednich etapach prac reguły dedykowane dla systemu wspomagającego zarządzanie jakością kształcenia w jednostce edukacyjnej. Pozwoli to częściowo zautomatyzować działanie systemów wspomagających ten proces w jednostkach edukacyjnych i eksplorację rozproszonych w tych systemach dużej ilości danych (najczęściej nieregularnych). W efekcie powinno to umożliwić synchronizację programów kształcenia z zapotrzebowaniem rynku pracy lub rynku usług edukacyjnych (dalszych etapów kształcenia).

Planowane efekty naukowe i praktyczne:
Opracowane struktury zostaną zaimplementowane w wybranych systemach wspomagających zarządzanie jakością kształcenia i wykorzystane do podniesienia ich efektywności w obszarze dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy i rynku edukacyjnego.

Planowane efekty praktyczne: Wystąpienia na konferencjach i publikacje w recenzowanych czasopismach.

5. Zastosowanie metod reprezentowania wiedzy do analiz oprogramowania

Cel realizacji zadania:
Wypracowanie metod i algorytmów pozwalających na efektywne gromadzenie faktów o oprogramowaniu badanym z wykorzystaniem analizy statycznej. Opracowane mechanizmy i ich implementacje powinny umożliwić szybkie tworzenie analizatorów statycznych zgodnych ze specyfikacjami języków programowania oraz stanowić grunt pod konstrukcję solidnych metod wydobywania wiedzy o oprogramowaniu. Elementem tego przedsięwzięcia jest implementacja transakcyjnej realizacji algorytmu Rete oraz opracowanie sposobu jego użycia do gromadzenia faktów o badanym oprogramowaniu. W dalszej kolejności planowane jest opracowanie grafowej reprezentacji specyfikacji języka Java (Java Language Specification v. 3) na podbudowie istniejącego systemu zarządzania wymaganiami. Sugerowane jest wykorzystanie metod analizy języka naturalnego oraz klasteryzacji kategorycznej.

Planowane efekty naukowe i praktyczne:
Opracowywane metody mają umożliwić badanie istniejących systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości, podatności na testowanie i modyfikowanie. Mają również pozwolić na skuteczne przeprowadzanie niektórych analiz w warunkach braku pełnej informacji o badanych obiektach.

Efektem praktycznym będzie: Wystąpienie na konferencji, publikacja w czasopiśmie recenzowanym.

Ważne linki

Journal of Applied Computer Science Methods

Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research

ICAISC Zakopane

Zagrożenia i Możliwości Rozwoju Przedsiębiorstw


Aktualny opis dorobku naukowego Instytutu znajduje się tutaj.

W skład Instytutu wchodzą cztery zakłady:

zajmuje się informatycznymi środowiskami wspomaga-jącymi tworzenie wiedzy, jej gromadzeniem w sposób sformalizowany i ustrukturalizowany oraz jej dystrubucją i przekazywaniem. Chodzi głównie o tworzenie dedykowanych baz wiedzy oraz systemy wspomagające nauczanie.


profil badań związany z przetwarzaniem (pozyskiwaniem, gromadzeniem, archiwizacją, filtracją, klasyfikacją i inteligentnym rozpoznawaniem) informacji w systemach multimedialnych. Ponadto Zakład zajmuje się różnymi aspektami obróbki obrazu, animacją komputerową, interfejsami graficzymi oraz systemami wirtualnej rzeczywistości.profil badań ukierukowany na badania sieci komputerowych, przede wszystkim nowoczesnych bezprzewodowych rozwiązań mobilnych - modelowanie, wymiarowanie, zagadnienia bezpieczeństwa w sieciach. Prowadzone są badania dotyczące transmisji danych w sieciach mobilnych. W tym zakresie Zakład współpracuje z ośrodkiem Nokia Simens Networks we Wrocławiu. Innym ważnym obszarem są badania związane z wdrażaniem i rozwijaniem oprogramowania i systemów otwartych.


Skład Rady Naukowej Instytutu Technologii Informatycznych

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Członkowie:

Dr hab. inż. Andrzej Cader
SAN - Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. inż. Michał Jacymirski
Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak
University of Manitoba, Canada i SAN
Prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska
Politechnika Częstochowska i SAN
Prof. dr hab. inż. Bolesław Szymański
SAN
Prof. dr inż. Jacek Żurada
University of Louisville, USA i SAN
dr Krzysztof Przybyszewski prof. SAN
SAN - Z-ca Dyrektora Instytutu

Zadania Rady

Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-kontrolnym ITI. W zakresie funkcji opiniodawczej Rada opiniuje plan badań Instytutu oraz wszelkie podejmowane przez Instytut działania (na przykład aplikowanie o środki na badania naukowe). W zakresie funkcji kontrolnych Rada ocenia poziom naukowy wyników badań oraz prawidłowość metodologiczną ich prowadzenia. Rada może także z własnej inicjatywy wskazywać zalecane kierunki badań.


Szczegółowe zadania Rady Naukowej są następujące:

  1. Wskazywanie kierunków badań dla Instytutu w obszarach związanych z przyjętą strategią badawczo-rozwojową
  2. Nadzór nad rzetelnością i jakością prowadzonych w Instytucie badań oraz troska o ich właściwe umocowanie metodologiczne
  3. Ocena wyników tych badań oraz pomoc w upowszechnianiu wyników badań
  4. Dbanie o poziom naukowy prowadzonych badań poprzez opiniowanie prac zgłaszanych do druku przez pracowników ITI
  5. Ocena pracowników oraz dążenie do promocji kadr naukowych Instytutu. Dotyczy to zwłaszcza pomocy w zdobywaniu stopni naukowych przez pracowników Instytutu
  6. Inicjowanie i merytoryczne nadzorowanie współpracy pomiędzy Instytutem a Ośrodkami Badawczymi reprezentowanymi przez Członków Rady między innymi poprzez wspólne projekty badawcze, wspólne aplikowanie o granty krajowe i międzynarodowe, wspólne ubieganie się o projekty zamawiane itp.
  7. Promowanie Instytutu oraz jego działalności w kraju i zagarnicą


Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-kontrolnym ITI. W zakresie funkcji opiniodawczej Rada opiniuje plan badań Instytutu oraz wszelkie podejmowane przez Instytut działania (na przykład aplikowanie o środki na badania naukowe). W zakresie funkcji kontrolnych Rada ocenia poziom naukowy wyników badań oraz prawidłowość metodologiczną ich prowadzenia. Rada może także z własnej inicjatywy wskazywać zalecane kierunki badań.

Dydaktyka

prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

prof. dr hab. inż. Bolesław Szymański

prof. dr inż. Jacek Żurada

dr Krzysztof Przybyszewski prof. SAN

dr inż. Konrad Grzanek

Konferencje

W 2010 roku zrodziła się inicjatywa zorganizowania własnej cyklicznej konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym poświęconej wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji w praktyce oraz wybranym zagadnieniom informatyki stosowanej. Tematyka związana była z profilem działalności nowo powołanego Instytutu Technologii Informatycznych. Z uwagi na to, że w skład kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału WSMiI weszli inicjatorzy i organizatorzy cyklicznej, corocznej konferencji Polish and International PD Forum – Conference on Computer Science. PD stands for Ph.D. and PostDoctoral, która była organizowana w latach 2005–2008 pod innymi auspicjami, a następnie zawieszona, postanowiono reaktywować tę inicjatywę. Piąta edycja odbyła się w dnach 16-18 maja 2011 r. w Łodzi, a głównym organizatorem była Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (obecnie SAN) przy współudziale: AGH University of Science and Technology; Technical University of Czestochowa, Dept. Comp. Eng.; Polish-Japanese Institute of Information Technology; Warsaw School of Information Technology; Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences and System Research Institute, Polish Academy of Sciences oraz przy wsparciu: BISC (Berkeley Initiative in Soft Computing); IEEE Computational Intelligence Society - Poland Chapter; Polish Neural Network Society and Polish Society for Operational and Systems Research.

Innym przedsięwzięciem jakie podjęto w tym zakresie jest współorganizowanie przez Instytut Technologii Informatycznych SAN wraz z Polskim Towarzystwem Sieci Neuronowych, Instytutem Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej oraz IEEE Neural Network Society cyklicznej konferencji International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (http://www.icaisc.eu), która odbywała się do tej pory co dwa lata w Zakopanem, a od 2012 roku będzie organizowana corocznie. SAN współorganizowała konferencję w roku 2010 i 2012 oraz jest współorganizatorem kolejnych edycji. Biorą w nich udział czołowi badacze z całego świata, zajmujący się różnorakimi aspektami sztucznej inteligencji. O randze konferencji może także świadczyć fakt, że prace opublikowane zostały w ramach prestiżowej serii Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer.

Od 2012 roku Instytut Technologii Informatycznych rozpoczyna realizację nowej strategii prowadzenia badań naukowych, której istotą jest ukierunkowanie na prace badawczo- wdrożeniowe i ściślejszą współpracę z podmiotami realizującymi działalność gospodarczą. W ramach tej strategii w 2012 roku zainaugurowano dwa nowe cykle konferencyjne:

1. Międzynarodowa konferencja Computer Methods for Business, Technology and Science, której pierwsza edycja odbyła się w grudniu 2012 roku w Łodzi i była poświęcona różnym zastosowaniom informatyki, przede wszystkim w obszarze biznesu i wdrożeń technologicznych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych firm związanych z technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, np. Nokia Siemens. Było to znaczące forum wymiany informacji i doświadczeń w zakresie nowych technologii. Przewidujemy, że konferencje z tego cyklu będą się odbywały regularnie, co roku.

2. Konferencja o charakterze krajowym pt. Zagrożenia i Możliwości Rozwoju Przedsiębiorstw. Pierwsza edycja miała miejsce również w grudniu 2012 w Łodzi i odbyła się pod hasłem „Środowisko Akademickie jako Integrator Innowacyjności Przedsiębiorstw”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych firm z regionu łódzkiego oraz innych regionów Polski, jak np. PKP Cargo Ostrów Wlkp. Instytut Technologii Informatycznych SAN podjął inicjatywę wspierania i kreowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez organizowanie współpracy pomiędzy tymi przedsiębiorstwami. Środowisko naukowe wydaje się szczególnie predestynowane do inicjowania i organizowania tego typu działalności. Konferencja ZiMRP będzie organizowana corocznie w zakresie bieżącej tematyki związanej z nowymi technologiami.

Linki do stron konferencji

ICAISC Zakopane

Zagrożenia i Możliwości Rozwoju Przedsiębiorstw